W programie Przelew.com 2017 2.0.0.2 wprowadzono modyfikacje ułatwiające wprowadzanie przelewów/ wpłat split payment. W związku z brakiem nowego wzoru przelewu rozwiązanie opieramy na rekomendacji  Związku Banków Polskich dostępnej np. pod tym linkiem (bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem)

Zmianie uległo okno wprowadzania przelewów/ wpłat:

Czerwoną ramką zaznaczono nowe pola:

Nip: Numer NIP odbiorcy.

Nr faktury: Numer faktury, której dotyczy płatność (każdy przelew może dotyczyć tylko wybranej faktury).

Kwota VAT: Wartość podatku VAT dla faktury ( w polu kwota wpisujemy kwotę brutto).

Pole zaznaczenia „Split payment” – należy je zaznaczyć aby uzyskać wydruk wg. wytycznych Związku Banków Polskich.

Odnośnik „Generuj” (funkcja pomocnicza): po jego kliknięciu otworzy się pomocnicze okno generowania kwoty VAT:

 

 

Działanie nowej funkcjonalności

Program po zaznaczeniu opcji „Split payment” zgodnie z wytycznymi ZBP pobierze dane z pól: Kwota VAT, Nip odbiorcy  (zostanie on wyczyszczony z innych niż cyfry znaków) oraz numer faktury, następnie stworzy z nich ciąg w postaci:

/VAT/kwota_vat/IDC/nip_odbiorcy/INV/numer_faktury

czyli przykładowo:

/VAT/2121.34/IDC/8861884418/INV/FVS4934839/2018

Uzyskany w ten sposób ciąg znaków jest rozbity na 3 osobne ciągi po 27 znaków i następnie wpisany w 3 ostatnie linie na druku przelewu:

Nazwa zleceniodawcy cd

Tytułem 

Tytułem cd

Przyczyną takiego umiejscowienia danych jest brak nowego wzoru przelewu, oraz brak miejsca na dotychczasowych wzorach przelewów. Sytuacja ta jest opisana w rekomendacji ZBP do której link podany jest powyżej.

Przykładowy wydruk:

 

Split payment formularz przelewu